چاپ کتابی با عنوان ” رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در صنعت داروسازی از سال ۱۳۸۲-۱۳۹۴″

 

 

هدف اصلی این کتاب تخمین میزان رقابت پذیری بنگاه های صنعت داروسازی با استفاده از داده های کمی و واقعی آن ها و در نهایت فهرست رتبه بندی شده بر اساس رقابت پذیری می باشد. . به این ترتیب با استفاده از اطلاعات مالی بنگاه های صنعت داروسازی و مدل طراحی شده, بهترین های صنعت (رقابت پذیرترین ها) شناسایی و سایر بنگاه ها به تناسب فهرست شده اند.

توجه: دسترسی دانلود کتاب به زودی در سایت قرار می گیرد.

logo-samandehi