تهیه کارنامه رقابت پذیری برای بیش از ۵۰ شرکت دارویی در صنعت دارو سازی ایران

 

کارنامه رقابت پذیری به منظور تعیین وضعیت رقابت پذیری هر بنگاه اقتصادی در صنعت مربوط به خود با استفاده از مدلی متشکل از داده ها و اطلاعات مالی، اقتصادی و بهره وری آن بنگاه طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۴ به صورت سالیانه تهیه می گردد. مطابق با ادبیات موضوعی در زمینه رقابت پذیری، رویکردهای مختلفی در این حوزه وجود داشته و در تهیه کارنامه رقابت پذیری از رویکرد سیستمی ) فرایندی ( به عنوان رویکرد اصلی مورد استفاده قرار گرفته است .

نمونه کارنامه رقابت پذیری

logo-samandehi